Privacyverklaring

December 2022

Welkom op de website van Waterveiligheidslandschappen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door ……
WUR heeft met …. specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens van haar medewerkers en studenten en het adequaat beveiligen hiervan. Met deze privacyverklaring geeft WUR aan welke persoonsgegevens verzameld worden en waarom deze nodig zijn.

Wat is Waterveiligheidslandschappen?

De opdracht om de Nederlandse delta leefbaar en veilig te houden vraagt om een systematische toekomstverkenning naar een duurzame ruimtelijke inrichting van ons water(veiligheids)systeem. Met het TKI project Waterveiligheidslandschappen wordt tussen 2022 en 2025 bijgedragen aan besluitvorming over het toekomstbestendig inrichten van de Nederlandse (water)landschappen. Dit wordt gedaan met een goed ruimtelijk ontwerp van het landschap zodat ze systeem-georiënteerd, natuurlijker, klimaatrobuuster en waarderijker worden. Het doel van de website is om geïnteresseerden te informeren over het project.
Waterschap Rijn en IJssel is de penvoerder van dit project. De coördinator is Stichting Wageningen Research. Samen met Wageningen University en Stichting Deltares is een kerngroep gevormd die (andere) consortiumpartners inschakelt. Stichting Wageningen Research heeft communicatiebureau Helder en Duidelijk opdracht gegeven om de website te verzorgen.

Wat wij doen met uw persoonsgegevens

[Naam partij] verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze websites [Optie: achterliggende applicaties/functionaliteit op de website/persoonlijke pagina]. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

[TOELICHTING] Onderstaand enkele voorbeelden van mogelijke doeleinden in combinatie met de vast te leggen gegevens. Het gaat om alle vastgelegde persoonsgegevens via de website of applicaties. Houdt hierbij gegevensgroepen aan, zodat het leesbaar blijft.
Voor cookies geldt dat dit wordt vastgelegd in een cookieverklaring.

 1. Verbetering van onze website; (verplicht) zoals IP-adres, de datum en tijdstip van bezoek;
 2. Marketingdoeleinden; (optioneel) zoals uw locatie;
 3. Social media sharing; (optioneel) zoals YouTube plug-in;

[TOELICHTING] Je kunt 1 van onderstaande aanvullende opties als leidraad gebruiken. Als dit niet voldoende aansluit dan kan een privacy officer je ondersteunen.
[Optie 1] Onze website [Website partij] geeft u op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Zo kunt u een brochure aanvragen, zich aanmelden voor een seminar, of een alumniformulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden.
[Optie 2] U kunt u via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief kunt u zowel via de desbetreffende nieuwsbrief als via de website opzeggen. De nieuwsbrief bevat informatie over..

In cookiebeleid kun je lezen welke gegevens de cookies op deze site verzamelen.

Delen wij persoonsgegevens?

[Naam partij] heeft als uitgangspunt om gegevens niet te delen met anderen, tenzij noodzakelijk voor het kunnen functioneren van de applicatie en/of het aanbieden van een dienst. Dat betekent dat we bijvoorbeeld cookies en het delen van gegevens met partners tot het minimum beperken. Voor deze website/applicatie worden de volgende gegevens gedeeld:

[TOELICHTING] Gebruik in onderstaande opsomming de gegevensgroepen die gedeeld worden.

 • [‘Persoonsgegevens’]

[TOELICHTING] Onderstaande optie gebruik je in het geval dat je gegevens niet enkel voor eigen doeleinden gebruikt, maar ook deelt met andere partijen. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Onderzoeksprojecten die samen met derden uitgevoerd worden
 • Gezamenlijk ontwikkelde applicaties
 • Gezamenlijk opgezette events

Het gaat in deze optie specifiek over samenwerking en niet over het verwerken door een derde partij.

[Optie] Deze gegevens delen we met [partner X], waarbij gegevens niet verder gedeeld worden. Dit is nodig, omdat we dit event gezamenlijk organiseren.

Een belangrijke uitzondering is het delen van persoonsgegevens voortkomend uit wet- en regelgeving. In dat geval moet de [Naam partij] gegevens delen met gezaghebbende instanties, zoals bijvoorbeeld politie. Dit vindt altijd plaats onder toezicht van een privacy functionaris.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

[TOELICHTING] WUR moet aangeven hoe lang gegevens bewaard worden en wat daarna met gegevens gebeurd. WUR mag gegevens niet langer gebruiken dan strict noodzakelijk. De WUR hanteert hiervoor een bewaartermijnenbeleid. Is de bewaartermijn niet bekend, dan kan dit via het archief of privacy officer achterhaald worden.
[Optie 1] Bewaren doet [Naam partij] niet langer dan nodig. Daarvoor hanteren we de bewaartermijnen, zoals afgestemd tussen alle universiteiten. Voor deze website/applicatie betekent dat de volgende gegevens X maanden/jaren bewaard worden. Daarna worden ze automatisch verwijderd.
[Optie 2] Via deze website/applicatie worden geen persoonsgegevens vastgelegd en dus ook niet bewaard. Gegevens die nodig zijn voor het functioneren van de site worden na het afsluiten van de site gewist.
[Optie 3] Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw emailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Voor cookies geldt een specifiek cookiebeleid.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens horen natuurlijk passende beveiligingsmaatregelen. Daarom is deze site / applicatie beveiligd en eisen wij dat ook van onze partners. WUR heeft als uitgangspunt de NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. Op deze manier zijn persoonsgegevens optimaal beveiligd. Natuurlijk monitort [Naam partij] ook of er geen onrechtmatig verkeer of activiteiten zijn.

In ons beveiligingsbeleid kunt u meer lezen over het type maatregelen en hoe we zorgen voor een veilige website / applicatie.

Contact opnemen?

Mocht u een privacy vraag hebben over deze website/applicatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via . WUR ziet toe dat uw vraag zo snel en volledig mogelijk beantwoord wordt. Dit kan een algemene vraag zijn, maar ook om gebruik te maken van uw rechten. Dit zijn:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Op www.wur.nl/over-wageningen/integriteit vindt u de formulieren op basis waarvan je deze bovenstaande verzoeken aan WUR kunt richten. Belangrijk is uw vraag/verzoek zo volledig mogelijk te beschrijven, wat uw belang hierbij is en te verduidelijken wie u bent. Zo kunnen we gerichter en sneller antwoorden.
Als u het niet eens bent met hoe WUR omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact opnemen met Frans Pingen, onze Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via .
Mochten u en de WUR er niet uit komen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de activiteiten op onze website wijzigen, kunnen wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij doen onze uiterste best om wijzigingen tijdig via verschillende kanalen aan te kondigen.

Voor cookies geldt een specifiek cookiebeleid.