• splitsingspunt rivieren

  • splitsingspunt rivieren

  • splitsingspunt rivieren

  • Noord-Holland

  • Noord-Holland

  • Friesland

  • Friesland

  • Friesland

Case 2: Brede kust: Friese Waddenkust

Dijkversterkingen

Grote delen van de Friese Waddenzeekust moeten de komende jaren worden versterkt. De focus ligt niet op een conventionele dijkversterking. Er wordt gedacht aan een brede dijkzone, waarbij gelinkt wordt aan gebiedsontwikkeling en de relatie met het achterland. Het wordt een zoektocht naar een niche dat het verschil maakt ten opzichte van bestaande initiatieven.

Verkenningen

Ter voorbereiding heeft Wetterskip Fryslân in 2020 een uitgebreide verkenning uitgevoerd voor de dijkversterking Koehoal-Lauwersmeer. De omgeving werd daar nadrukkelijk bij betrokken. Dat leidde tot ruim 200 ideeën. Deze ideeën nemen we mee in de planfase. De uitvoering start in 2023.
Voor het traject Zurich-Koehoal moet de verkenning nog worden ingepland, maar er zijn al meerdere ideeën voor de uitvoering. Verschillende ‘frontrunners’ vinden dat de waterveiligheidsopgave een kans biedt voor de eigen beleidsopgaven en ambities, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit en natuurontwikkeling. De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) Waddenzee en Eems-Dollard sluiten aan bij de dijkversterkingsprojecten.

Foto credits: Jan Maurits van Linge

Leren van soortgelijke projecten

Het is interessant om te onderzoeken hoe de ideeën kunnen passen in een waterveiligheidsstrategie (lange termijn) voor waterrijke kustlandschappen. De afgelopen decennia zijn soortgelijke projecten uitgevoerd. Kunnen we de resultaten van die projecten ook toepassen bij deze twee dijkversterkingen? Kunnen we ervan leren? Ook maken we gebruik van het recente overzicht van adaptatie-gerelateerde projecten, gericht op beleidsopgaven voor natuurherstel en ontwikkeling, waterkwaliteit, waterveiligheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid in het Waddengebied (van Loon-Steensma, 2021: Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust – Waddenacademie).

Vragen daarbij zijn:

  • Passen de projecten bij het huidig economisch gebruik van de waddenkustzone?
  • Passen de projecten bij toekomstig gebruik en functies van de waddenkustzone?
  • Hoe kunnen de projecten bijdragen aan de transformatie naar toekomstige functies en gebruik van de waddenkustzone?

Aansluiten bij lopende projecten

We sluiten aan bij het project ‘Water als Leverage Wadden’. In dit project wordt gewerkt aan een innovatieve en integrale adaptatie-aanpak. De aanpak is niet gekoppeld aan regulier overheidsbeleid. Het project is een initiatief van het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) en verschillende regionale organisaties. Door middel van ontwerpend onderzoek wordt gezocht naar invullingen voor de regionale opgaven.