• splitsingspunt rivieren

 • splitsingspunt rivieren

 • splitsingspunt rivieren

 • Noord-Holland

 • Noord-Holland

 • Friesland

 • Friesland

 • Friesland

Case 1: Binnenduinrand Kop van Noord-Holland (Koegraspolder)

In de regio Kop van Noord-Holland is behoefte aan een integrale waterveilige gebiedsbenadering. Onderdeel daarvan is het formuleren van een lange termijndoelstelling met bijbehorende kaders, handvatten en stimuli hoe daar te komen.

Kenmerken

Het gebied kenmerkt zich door een ontstaansgeschiedenis van landaanwinning.


De duinrand is smal en er is sprake van kustlijnerosie. Het grondwater is zout. De droge zomers versnellen de verzilting van de bodem. Zeespiegelstijging verergert deze problemen.
Wensen en ontwikkelingen in het gebied
We gaan ook aan de slag met de bestaande wensen en (geplande) ontwikkelingen in het gebied. In de Kop van Noord-Holland gaat het om:

 • Het vergroten van de drinkwaterwinningscapaciteit in het noorden. Doel: energiegebruik voor transport van drinkwater naar het noorden verminderen.
 • Verduurzaming van de landbouw (nu bollenteelt).
 • Het flexibiliseren van recreatievoorzieningen.
 • De herstructurering van Julianadorp.

Belangen

We zoeken ook naar praktische manieren voor het omgaan met de belangen van anderen in de regio. Het doel is een gezamenlijke visie over de toekomst van het gebied, waarin waterveiligheid belangrijk is. We hopen dat de breed gedragen visie meer wordt dan alleen woorden op papier.