Over ons

Mail: .

Kerngroep Waterveiligheidslandschappen.

Judith Klostermann
Projectleider en werkpakketleider 1 Evaluatie Praktijkcases
Stichting Wageningen Research

Jeroen Kruit
Werkpakketleider 2 Gebiedscases
Stichting Wageningen Research

Anoek de Jonge
Werkpakketleider 3 Instrumenten
Deltares

Viola Bennink
Project assistent en werkpakketleider 4 Kennisdoorwerking
Stichting Wageningen Research

Jantsje van Loon
Lid projectkerngroep
Wageningen University

Kerngroep samenstelling aan het begin van het project in 2022.

Consortium

Waterschap Rijn en IJssel is de penvoerder van dit project. De coördinator is Stichting Wageningen Research. Wageningen University en Stichting Deltares vormen samen met Stichting Wageningen Research een kerngroep die (andere) consortiumpartners inschakelt. Dat zijn: Reframing Studio, Royal HaskoningDHV, SWECO, LAOS Landschapsarchitecten, Fryske Gea, Provincie Noord-Holland, Gemeente Den Helder, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, Provincie Fryslan, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Wetterskyp en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Ook is een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit Programma Integraal Riviermanagement (IRM), Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het Deltaprogramma, Rijksadviseur voor de leefomgeving, Rijkswaterstaat (RWS) en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). De leden van de klankbordgroep komen eenmaal per jaar bij elkaar en geven advies over de voortgang van het project. De klankbordgroep is ook alert op mogelijke aansluitingen bij andere onderzoeksinitiatieven en programma’s.