Consortiumbijeenkomst

Op woensdag 28 juni 2023 stonden de deuren van het prachtige Hermonde in Bennekom open voor het consortium dat invulling geeft aan het project Waterveiligheidslandschappen. Eén voor één zijn de vier inhoudelijke werkpakketten besproken en vanuit verschillende invalshoeken van feedback voorzien. Dit gaf weer mooie nieuwe inzichten om mee verder te gaan.

Analyse voorbeeldprojecten

Projectleider Judith Klostermann (Wageningen Environmental Research) trapte af met het goede nieuws dat de analyse van de 22 voorbeeldprojecten in concept af is. In de geselecteerde voorbeeldprojecten is klimaatverandering de meest genoemde motivatie om aan een waterveiligheidsproject te beginnen. Vanuit het consortium wordt het opvallend gevonden dat droogte en zoetwaterbeschikbaarheid nauwelijks voor komen in die projecten. Ook opvallend is dat kustprojecten doorgaans korter duren dan rivierprojecten. Een interessante vervolgvraag zou zijn of het risico op overstroming in kustgebieden als groter en erger wordt ervaren dan in de buurt van rivieren en of dat het verschil in projectduur kan verklaren. Na de zomer zal het hele rapport op deze website beschikbaar komen en kunt u alles lezen over wat de analyse verder nog allemaal heeft opgeleverd.

Gebiedsanalyse

Mathijs Dijkstra (LAOS landschapsarchitecten) nam ons mee in de voortgang van de drie gebiedscasussen in de kop van Noord-Holland, Friesland en het splitsingspunt van rivieren in Gelderland. Jeroen Kruit – de trekker van dit werkpakket – was op vakantie. Maar aangezien LAOS de werkateliers in Noord-Holland organiseert, kon Mathijs voldoende uit de voeten met de presentatie die Jeroen had gemaakt. De eerste drie ateliers hebben plaatsgevonden: het kennismakingsatelier, de gebiedsanalyse en het atelier over zogenaamde “narratieven” zijn in alle gebieden uitgevoerd. De voortgang in Friesland loopt een beetje achter op de andere twee casussen, vanwege beperkte beschikbaarheid van de gebiedspartners in Friesland dit jaar. Als we volgend jaar weer met de Friesen aan de slag gaan, zullen we beginnen met een herstart van het werkatelier dat als laatste is uitgevoerd.

Aanwezigen consortiumbijeenkomst.
Foto: Judith Klostermann.

Instrumenten

Anoek de Jonge (Deltares) leidt het werkpakket over instrumenten. Zij riep op tot samenwerking over de grenzen van ieders eigen organisatie. Naast haar eigen update kreeg het consortium door verschillende mensen een inkijk in de ontwikkelingen in de instrumenten genaamd ‘bouwstenen’, ‘tastbaar landschap’ en ‘narratieven’. Vooral over het tastbaar landschap is gebrainstormd over wat het is en wat het zou moeten kunnen in dit project. Een maquette met geprojecteerde modeluitkomsten die live veranderingen doorrekent in een water(on)veilig landschap is wel drempelverlagend om over die veranderingen na te denken en ‘tastbaar’ te maken. Maar wellicht is het te veel out-of-the-box voor de dagelijkse praktijk, vraagt een aanwezige Gemeenteambtenaar zich hardop af. Deltares gaf dan weer aan dat een dergelijk tastbaar landschap voor zeearmen op een bepaalde bijeekomst juist wel veel aandacht trok. Wel moet er dus goed nagedacht worden over waar het tastbaar landschap voor gebruikt gaat worden en wat het moet kunnen.

Brainstorm over het instrument Tastbaar Landschap.
Foto: Judith Klostermann.

Kennisdoorwerking

Viola Bennink (Wageningen Environmental Research) leidde de aanwezigen door het communicatieplan heen. Er wordt gewerkt aan sjablonen voor verschillende soorten documenten. Ook wordt de website verrijkt met verhalen over het consortium zelf en de activiteiten die ondernomen worden, dus houd de website in de gaten! Daarnaast zijn er nog verschillende suggesties gedaan voor lopende projecten en evenementen waar wij als project bij aan kunnen haken. Heb jij als lezer nog een idee? Neem dan contact met ons op via .