Kennismakingsdagen in drie onderzoeksgebieden

Het verkennen en in beeld brengen van de lange termijnontwikkelingen in drie gebiedscases is onderdeel van het project Waterveiligheidslandschappen. In een eerste ‘ontwerpatelier’ leerden de deelnemers elkaar en het gebied kennen. De kennismakingsmiddagen hadden één ding gemeen: ze begonnen grijs en regenachtig, maar de gebieden lieten zich allemaal op een goed moment van hun mooiste kant zien in de najaarszon.

Tijdens de ontwerpateliers op verschillende locaties werd verkend wat iedereen verstaat onder een ‘waterveilig landschap’. Ook de verwachtingen van het project, de projectplanning en de doelen kwamen aan bod, zodat alle neuzen dezelfde kant opstaan.

Friese Waddenkust – 27 september

In de Garnalenfabriek in Moddergat kwamen deelnemers van Deltares, Reframing Studio, It Fryske Gea, de provincieFryslân , Wetterskip Fryslân, LAOS, Wageningen University & Research (WUR), Royal HaskoningSHV en SWECO samen voor het eerste ontwerpatelier. Na de kennismaking liep de groep een rondje over de dijk naar de kwelderrestanten voor Paesens en werd er kennis uitgewisseld over het gebied.
Terug in de Garnalenfabriek was het tijd voor het afbakenen van het onderzoek en het gebied. Een conventionele dijkversterking krijgt niet de focus in deze gebiedscase. Er wordt gedacht aan een brede dijkzone, waar gebiedsontwikkeling van zowel het achterland als de waterkering samen worden beschouwd.

Als ludieke afsluiting kwamen de knutselspullen op tafel. Deelnemers mochten een maquette boetseren. Wat is volgens hen een waterveilig landschap? Het leverde interessante gesprekken op.

Kop van Noord- Holland (Koegraspolder) – 10 oktober 2022

De meeste mensen kennen de Koegraspolder alleen als doorreisgebied, op weg naar Texel. Toch was het hier een drukke bedoening. In Duitsland was het herfstvakantie, waardoor de landsburen massaal bij de zee vakantie kwamen vieren. Een zee die tegen de kust aanslaat en waar dijkversterking hard nodig is.
Na een lunch in het drukke hoofdgebouw, was het werkatelier in een afgelegen vakantiehuisje verderop. Deelnemers van de gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland, PWN, Deltares, LAOS, Reframing Studio, HHNK, WUR en SWECO stelden zich aan elkaar voor en deelden inspirerende waterveiligheidslandschappen met elkaar. Daarna werd het gebied per fiets verkend. In de zomer geven bloeiende bollen het gebied een mooi aanzicht. Nu waren de bollenvelden bedekt met stro. Na een fietstocht langs een kanoroute kwam de groep bij een uitkijkpunt. Terug ging de route over het stuifduin, waaronder een kort reepje strand te zien was. Wat opviel is dat de boerderijen, mini-campings en andere objecten niet zo mooi ingepast waren in het landschap. Daar valt nog wat te winnen. Een werknemer van de gemeente Den Helder gaf uitleg over het gebied. Er werd gepraat over kadering, opgaven en verschillende visies. Ook is besproken wie er voor de volgende ateliers aan tafel moeten zitten, maar ook wie er mogelijk willen zitten.

Gelderse Poort – 20 oktober 2022

In Ontmoetingscentrum Doornenburg waren deelnemers van Deltares, de provincie Gelderland, Reframing Studio, RoyalHaskoning DHV, Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en WUR aanwezig. Deze case richt zich op een rivierenlandschap en dan met name de splitsingspunten, bijvoorbeeld het gebied waar de IJssel aftakt van het Waal-Pannerdenskanaal en de Nederrijn wordt.
Vanaf de Pannerdensekop liep de groep een rondje. Over de Waal ging veel beroepsvaart. Ook werd gewerkt aan bij de kribbe van het kanaal. Ook was het 175 meter brede regelwerk bij Pannerden zichtbaar. Dat zorgt bij hoogwater voor de juiste afvoerverdeling tussen Waal en Rijn en IJssel.
Terug in het ontmoetingscentrum werd druk overlegd over de afbakening van de case, over de functies in het gebied en wat ruimte voor de rivier betekent in een bewoond gebied. Zowel Nijmegen als Arnhem gaan uitbreiden. Er worden woningplannen gemaakt in gebieden die minder waterveilig zijn. Er lopen infrastructuuraders, zoals snelwegen en een spoorlijn. Het zijn allemaal factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het lange termijnbeheer van een waterveilig landschap in dit rivierengebied.

Het volgende werkatelier vindt plaats in februari. Het werkatelier gaat dan over de gebiedsanalyse.